Welfare Info

Health Insurance Coverage in Milton, Georgia

 • In Milton, Georgia, an estimated 38,501 of 40,487 people have health insurance.

 • In Milton, Georgia, an estimated 1,986 people do not have health insurance.

 • Population

  Milton, Georgia

 • Age
 • Under 6 years

  Milton, Georgia

 • 6 to 18 years

  Milton, Georgia

 • 19 to 25 years

  Milton, Georgia

 • 26 to 34 years

  Milton, Georgia

 • 35 to 44 years

  Milton, Georgia

 • 45 to 54 years

  Milton, Georgia

 • 55 to 64 years

  Milton, Georgia

 • 65 to 74 years

  Milton, Georgia

 • 75 years and older

  Milton, Georgia

 • Under 19 years

  Milton, Georgia

 • 19 to 64 years

  Milton, Georgia

 • 65 years and older

  Milton, Georgia

 • Gender
 • Male

  Milton, Georgia

 • Female

  Milton, Georgia

 • Race
 • White

  Milton, Georgia

 • Black or African American

  Milton, Georgia

 • Asian

  Milton, Georgia

 • Some other race

  Milton, Georgia

 • Two or more races

  Milton, Georgia

 • Hispanic

  Milton, Georgia

 • White, not Hispanic

  Milton, Georgia

 • Default
 • In family households

  Milton, Georgia

 • In married couple families

  Milton, Georgia

 • In other families

  Milton, Georgia

 • Male reference person, no spouse present

  Milton, Georgia

 • Female reference person, no spouse present

  Milton, Georgia

 • In non-family households and other living arrangements

  Milton, Georgia

 • Nationality
 • Native born

  Milton, Georgia

 • Foreign born

  Milton, Georgia

 • Naturalized

  Milton, Georgia

 • Not a citizen

  Milton, Georgia

 • Default
 • With a disability

  Milton, Georgia

 • No disability

  Milton, Georgia

 • Education level
 • Population 26 years and over

  Milton, Georgia

 • Less than high school graduate

  Milton, Georgia

 • High school graduate (includes equivalency)

  Milton, Georgia

 • Some college or associate's degree

  Milton, Georgia

 • Bachelor's degree or higher

  Milton, Georgia

 • Employment status
 • Population 19 to 64 years

  Milton, Georgia

 • In labor force

  Milton, Georgia

 • Employed

  Milton, Georgia

 • Unemployed

  Milton, Georgia

 • Not in labor force

  Milton, Georgia

 • Work experience
 • Population 19 to 64 years

  Milton, Georgia

 • Worked full-time, year round in the past 12 months

  Milton, Georgia

 • Worked less than full-time, year round in the past 12 months

  Milton, Georgia

 • Did not work

  Milton, Georgia

 • Household income
 • Total household population

  Milton, Georgia

 • Under $25,000

  Milton, Georgia

 • $25,000 to $49,999

  Milton, Georgia

 • $50,000 to $74,999

  Milton, Georgia

 • $75,000 to $99,999

  Milton, Georgia

 • $100,000 and over

  Milton, Georgia

 • Default
 • Population

  Milton, Georgia

 • Below 138 percent of the poverty threshold

  Milton, Georgia

 • 138 to 399 percent of the poverty threshold

  Milton, Georgia

 • At or above 400 percent of the poverty threshold

  Milton, Georgia

 • Below 100 percent of the poverty threshold

  Milton, Georgia